Koszyk

Regulamin hurtowni

Regulamin hurtowni internetowej hurtowniakathay.pl

I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Kathay-Haster - należy przez to rozumieć firmę "Kathay-Haster M. Brzostowski, A.A. Ślebioda" Sp. J. z siedzibą przy ul. Szeherezady 31, 60-195 Poznań; NIP: 779-00-01-232; Regon: 632504435; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000004381, wymienianą dalej również jako „Sprzedający

Kupującym uprawnionym do składania zamówień przez e-hurtownię są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami);

Hurtowni - należy przez to rozumieć hurtownię internetową www.hurtowniakathay.pl prowadzoną przez Kathay-Haster na swoim portalu internetowym pod adresem www.hurtowniakathay.pl.

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów dokonywanej przez Kathay-Haster, za pośrednictwem Hurtowni. Regulamin jest dostępny na stronie Regulamin zakupów dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Hurtowni składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Warunkiem dokonania zakupu w e-hurtowni jest rejestracja konta przez Klienta oraz jego aktywacja przez Sprzedającego.

4. Kupujący odpowiada za zachowanie w tajemnicy loginu i hasła oraz za korzystanie z przydzielonego loginu i hasła przez osoby, które się nimi posługują.

5. Kupujący nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.

6. Oferta przedstawiona w sklepie www.hurtowniakathay.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

7. a) Prawidłowe korzystanie z strony www.hurtowniakathay.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta lub/i Użytkownika Strony minimalnych wymagań technicznych:

- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min. 8 lub wyższa), Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

- Strona internetowa www.hurtowniakathay.pl zapewnia kompatybilność z urządzeniami mobilnymi obsługiwanymi przez następujące systemy: iOS 5.x, iOS 6.x, Android 4.x, Windows Phone 8.

7. b) www.hurtowniakathay.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient lub/i Użytkownik Strony, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

7.c) W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta lub/i Użytkownika Strony zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta lub/i Użytkownika Strony oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

7.d) www.hurtowniakathay.pl nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta lub/i
Użytkownika Strony i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z Przeglądarek innych niż zalecane.

8. Wszelkie prawa do www.hurtowniakathay.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej hurtowni, a także do wzorców, opisów produktów, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej hurtowni (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na www.hurtowniakathay.pl w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie mogą również należeć do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, na stronie e-hurtowni podawane są ceny netto oraz ceny i zawierające podatek VAT.

2. Kathay-Haster zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Hurtowni.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy Kathay-Haster (ING Bank Śląski S.A. numer konta  92 1050 1520 1000 0023 0527 3720). Korzystając z tej formy płatności, Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu wpłaty na konto Kathay-Haster.

b) Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez Operatora Hurtowni www.hurtowniakathay.pl.

c) Płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

d) Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisów płatniczych (przelew transferowy) - wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami.

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia w hurtowni internetowej www.hurtowniakathay.pl można dokonywać wyłącznie poprzez stronę internetową hurtowni. Minimalna wartość zamówienia wynosi 500,00 zł netto.

2. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres email.

3. Sprzedający potwierdza w 48h zamówienie złożone przez Kupującego, określając dostępność towarów zgodnie ze stanem magazynowym.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części w zakresie, w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym. W przypadku braku na magazynie części towarów objętych zamówieniem, Kupujący informowany jest telefonicznie lub mailowo o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie modyfikacji bądź anulowaniu zamówienia. 

5. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówienia. 

6. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

7. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Hurtowni nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z e-hurtowni lub odstąpienia od realizacji zamówienia mimo wcześniejszego jego potwierdzenia przy niezwłocznym poinformowaniu Klienta. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:

a) z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

b) z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

c) przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

d) z naruszeniem regulaminu,

e) przez Klienta, wobec którego złożono wniosek o upadłość, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta został ustanowiony kurator lub Klient został wykreślony z właściwego rejestru.

9. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

10. Miejscem zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru jest Poznań.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem i obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby trzecie  wykorzystujące login i hasło klienta.

IV. Czas realizacji zamówienia i wysyłka

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.
Czas realizacji zamówienia liczy się od zaksięgowania należności za zakupiony towar.

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w jak najkrótszym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora hurtowni internetowej www.hurtowniakathay.pl.

4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową kuriera oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.

6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w oddziale firmy Kathay-Haster, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszty dostawy.

8. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem. W przypadku uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody (protokoły zazwyczaj umieszczane są w formie formularza na stronach przewoźników takich jak: DPD, InPost), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie hurtowniakathay.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną.

9. Koszt dostawy towaru od kuriera jest uzależniony od objętości produktów i widoczny jest przy każdym z produktów. Koszt dostawy może ulec zmianie w przypadkach, kiedy Kupujący zakupi dużą ilość towaru lub towaru gabarytowego. Hurtownia będzie szukała najlepszego rozwiązania dla klienta.

10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

VI. Niezgodność towaru z umową, odstąpienie od umowy

1. Wszystkie produkty dostępne w hurtowni internetowej www.hurtowniakathay.pl podlegają 2-letniej rękojmi, przysługującej od dnia wydania towaru Kupującemu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach nie związanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Hurtowni dla swojej ważności wymaga oświadczenia oraz wysłanie towaru na adres:

Kathay-Haster
Zwrot hurtowniakathay.pl
ul. Lutycka 3, 60-415 Poznań

4. Koszty przesyłki zwrotnej w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi nabywca.

5. Zdjęcia towarów zamieszczane w hurtowni mają znaczenie poglądowe. Sprzedający zastrzega sobie, iż opakowania zamawianych towarów mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach e-hurtowni.

VII. Reklamacje

1. W przypadku, jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

a) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)

b) przedsiębiorca na prawach konsumenta może zareklamować towar zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

2. Kupujący w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności z umową musi zawiadomić o tym fakcie Hurtownię.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego.

4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku braku takiej adnotacji reklamacje związane z uszkodzeniem w transporcie nie będą uwzględniane.

5.  Sprzedawca jest obowiązany rozpatrzyć roszczenie reklamacyjne z tytułu rękojmi w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Termin rozpatrzenia zgłoszenia uzależniony jest od indywidualnych okoliczności sprawy.

6. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez przedsiębiorcę o statusie konsumenta nastąpi w terminie przewidzianym w ustawie o prawach konsumenta.

7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona wówczas produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy.

8. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Hurtownia zwróci Kupującemu równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego, zaoferuje do wyboru inne dostępne w Hurtowni produkty.

9. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Hurtownia.

10. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Hurtownię zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2023 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. Nieznaczne różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie hurtowni internetowej hurtowniakathay.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Złożenie zamówienia w hurtowni hurtowniakathay.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Kathay-Haster danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: - skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, - pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi w hurtowni internetowej hurtowniakathay.pl. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Kathay-Haster dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

5. Do złożenia zamówienia w hurtowni internetowej hurtowniakathay.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://hurtowniakathay.pl/regulamin,p2.html

7. Kathay-Haster uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

b) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Hurtowni, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

c) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

d) siły wyższej.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

pon.- pt. w godz. 8:00-16:00.

Telefon: +48 887 333 305

E-mail: hurtownia@kathay.com.pl