Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Kupujących, korzystających z hurtowni internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.hurtowniakathay.pl , zwanej dalej „Hurtownią”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Hurtowni, w tym składania Zamówień.
Administratorem danych osobowych Kupujących jest  Kathay-Haster M.Brzostowski, A.A. Ślebioda Sp. J.  - należy przez to rozumieć firmę Kathay-Haster M. Brzostowski, A.A. Ślebioda Sp. J. z siedzibą przy ul. Szeherezady 31, 60-195 Poznań; NIP: 779-00-01-232; Regon: 632504435; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, wymienianą dalej również jako Sprzedający, właściciel Hurtowni, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Zakres zbierania danych
Sprzedawca zbiera dane Kupujących, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.
W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Kupującym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych
Poprzez rejestrację lub dokonanie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta, celem podjęcia działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do wysyłki towaru, wystawienia faktury, przechowywania faktury, prowadzenia bieżącej korespondencji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego, w tym do przesyłania przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej bezpłatnego newslettera oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego.

Prawo dostępu
Kupujący posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Kupujący może złożyć w dowolnym momencie oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Kupujący oświadcza, że ma więcej niż 16 lat. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wysyłania informacji handlowych oraz newslettera do czasu otrzymania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  

Kupującemu przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupującemu przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mechanizm cookies
Hurtownia używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Hurtowni. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Hurtowni do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Kupujących. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Hurtowni.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Kupujących wirusy. Niemniej jednak, Kupujący może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Hurtowni będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Hurtoni, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu. 

Cookies innych podmiotów
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Hurtowni. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Kupujących.
W reklamach zamieszczanych na stronach Hurtowni mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. 

Dostęp do danych osób trzecich
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Hurtowni, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Sprzedawca oświadcza, że przetwarzając dane osobowe Kupujących stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Hurtowni komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Hurtowni, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Hurtowni oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Kupującym nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Dane chronione protokołem SSL

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zapewnienia on integralność i poufność przesyłanych danych, jak również zajmuje się on ich uwierzytelnieniem.

Zmiany Polityki Prywatności
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Inne

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 

» Zmień ustawienia cookies

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

pon.- pt. w godz. 8:00-16:00.

Telefon: +48 887 333 305

E-mail: hurtownia@kathay.com.pl